کمپرسور اسکرال کوپلند ZR برای گاز های R22 , R407 ,R134

کمپرسور های کوپلند سری ZR  برای سیتسم های تهویه و خنک کننده که باز مبرد های R22   و R134 و R407 استفاده می کنند طراحی شده اند.

در حال حاضر  این مدل کمپرسور ها  به دلیل برتری انکار ناپذیری که نسبت به سایر رقابت در این زمینه دارند جز پرکاربرد ترین محصولات در صنعت تهویه مطبوع می باشند که جایگزین مناسبی برای کمپرسور های سمی هرمتیک می باشند.

چندین شرکت اززیر  مجموعه های شرکت کوپلند در تلاش هستند که با تکنولوژی های جدید این مدل کمپرسور های کوپلند را با سیستم چند منظوره (مولتی پل ) با هم کوپل نمایند که برای ظرفیت های بالا ( برای مثال چیلر های خنک کننده تا فشار 500 کیلو وات ) نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

برای پشتیبانی از نیاز های جدید مشتریان شرکت EMERSON  کمپرسور اسکرال برای مبرد R513A  که مبرد کم فشاری است را طراحی کرده که محدوده فعالیت آن می تواند به دمای سوپر هیت 5K  برسند که بهینه سازی عملکرد و هزینه بهتر سیستم را امکان پذیر می کند.

Features and Benefits

 • Copeland Scroll axial and radial compliance for superior  reliability and efficiency
 • Wide scroll line-up for R407C, R134 and R513A
 • Low TEWI (Total Equivalent Warming Impact)
 • Low sound and vibration level
 • Low oil circulation rate
 • Copeland qualified tandem and trio configurations for superior seasonal efficiency (SEER)
 • Maximum Allowable Pressure (PS)
 • ZR24 to ZR81:
 •                 Low side PS 21 bar(g) / High Side PS 29 bar(g)
  • Low side PS 20 bar(g) / High Side PS 32 bar(g):ZR94 to ZR380

Operating Envelope R134a & R513A

Technical Overview ZR*KRE

Models Length/

Width/

Height

(mm)

Net

Weight

(kg)

Motor  Version/Code Maximum

Operating

Current (A)

Locked Rotor Current (A) Sound

Pressure

@1 m

(dBA)

***

1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph**
ZR24KRE 2.0 3.5 5.0 3.0 5.9   3/4   1/2 0.7 239/245/364 25 PFJ TFD 13 5 58 26 54
ZR28KRE 2.5 4.2 5.9 2.9 6.8   3/4   1/2 1.1 239/245/364 27 PFJ TFD 13 7 61 32 54
ZR36KRE 3.0 5.2 7.6 3.1 8.6   3/4   1/2 1.2 239/245/387 29 PFJ TFD 16 7 82 40 55
ZR42KRE 3.5 6.2 8.9 3.2 10.0   3/4   1/2 1.1 239/245/400 28 PFJ TFD 19 9 97 46 56
ZR48KRE 4.0 6.9 10.3 3.1 11.4   7/8   1/2 1.5 239/245/417 29 TFD 10 50 57
ZR61KRE 5.0 9.0 13.0 3.2 14.4   7/8   1/2 1.9 246/257/438 37 TFD 13 66 58
ZR69KRE 5.5 10.2 14.3 3.2 16.2   7/8   1/2 1.9 246/257/438 43 PFJ 36 150 59
ZR72KRE 6.0 10.6 15.4 3.4 17.1   7/8   1/2 1.9 246/257/438 40 TFD 13 74 61
ZR81KRE 6.5 11.6 16.6 3.2 18.8   7/8   3/4 1.8 246/257/443 39 TFD 14 101 61
ZR92KRE 8.0 13.5 18.8 3.2 21.4   7/8   3/4 1.9 246/257/443 40 TFD 16 102 65
ZR108KRE 9.0 15.8 23.0 3.2 25.0  1 3/8   7/8 3.3 281/285/533 60 TFD 18 111 63
ZR125KRE 10.0 18.4 27.0 3.3 29.1  1 3/8   7/8 3.3 264/285/533 61 TFD 20 118 63
ZR144KRE 12.0 20.8 30.9 3.2 33.2  1 3/8   7/8 3.3 281/285/533 61 TFD 22 118 64
ZR160KRE 13.0 22.9 33.4 3.1 36.4  1 3/8   7/8 3.4 281/285/552 65 TFD 28 140 68
ZR190KRE 15.0 27.4 39.3 3.1 43.3  1 3/8   7/8 3.4 281/285/552 66 TFD 35 174 71

Conditions EN12900 : Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K ** 3 Ph: 380-420V/ 50Hz

* 1 Ph: 230V/ 50Hz *** @ 1m: sound pressure level at 1m distance from the compressor, free field condition

Preliminary data

Technical Overview ZR*KCE

Models Length/

Width/ Height 

(mm)

Net

Weight

(kg)

Motor  Version/ Code Maximum

Operating

Current (A)

Locked Rotor Current (A) Sound

Pressure

@1 m

(dBA)

***

3 Ph** 3 Ph** 3 Ph**
ZR108KCE 9.0 23.0 3.4 25.0  1 3/8   7/8 3.3 281/285/533 60 TFD 18 111 63
ZR125KCE 10.0 27.0 3.4 29.1  1 3/8   7/8 3.3 264/285/533 61 TFD 20 118 63
ZR144KCE 12.0 30.9 3.4 33.2  1 3/8   7/8 3.3 281/285/533 61 TFD 22 118 64
ZR160KCE 13.0 33.4 3.2 36.4  1 3/8   7/8 3.4 281/285/552 65 TFD 28 140 67
ZR190KCE 15.0 39.3 3.2 43.3  1 3/8   7/8 3.4 281/285/552 66 TFD 35 174 69
ZR250KCE 20.0 52.2 3.2 56.6  1 5/8  1 3/8 4.7 427/376/726 139 TWD 42 225 72
ZR310KCE 25.0 65.0 3.2 71.4  1 5/8  1 3/8 6.8 447/390/724 160 TWD 52 272 74
ZR380KCE 30.0 80.1 3.4 87.5  1 5/8  1 3/8 6.3 447/427/724 177 TWD 63 310 77

Conditions EN12900 : Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K *** @ 1m: sound pressure level at 1m distance from the compressor, free field condition

** 3 Ph:  380-420V/ 50Hz Models ZR22K3E-ZR48K3E, ZR61KSE and ZR61KCE-ZR81KCE are available as service compressors

Capacity Data

Condensing Temperature 50°C
R513A / R134a Cooling Capacity (kW) R513A / R134a Power Input (kW)
Evaporating Temperature (°C) Evaporating Temperature (°C)
Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15
ZR24KRE 1.3 1.7 2.2 2.8 3.5 4.4 5.3 ZR24KRE 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
ZR28KRE 1.6 2.1 2.7 3.4 4.2 5.1 6.2 ZR28KRE 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
ZR36KRE 2.1 2.7 3.4 4.2 5.2 6.4 7.8 ZR36KRE 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
ZR42KRE 2.4 3.1 4.0 5.0 6.2 7.5 9.1 ZR42KRE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
ZR48KRE 2.8 3.6 4.5 5.6 6.9 8.4 10.3 ZR48KRE 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
ZR61KRE 3.5 4.6 5.9 7.3 9.0 11.0 13.2 ZR61KRE 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9
ZR69KRE** 4.0 5.2 6.6 8.2 10.2 12.4 14.9 ZR69KRE** 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
ZR72KRE 4.2 5.4 6.9 8.6 10.6 12.9 15.5 ZR72KRE 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
ZR81KRE 4.8 6.1 7.6 9.4 11.6 14.2 17.1 ZR81KRE 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7
ZR92KRE 5.7 7.1 8.9 11.0 13.5 16.4 19.8 ZR92KRE 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5
ZR108KCE 8.1 10.3 12.8 15.7 19.1 23.0 ZR108KCE 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
ZR125KCE 9.1 11.8 14.8 18.3 22.3 26.9 ZR125KCE 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5
ZR144KCE 11.2 14.3 17.5 21.0 24.8 29.0 ZR144KCE 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4
ZR160KCE 11.1 14.5 18.3 22.7 27.8 33.6 ZR160KCE 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.2
ZR190KCE 13.6 17.5 22.0 27.2 33.1 40.1 ZR190KCE 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.7
ZR250KCE 18.4 23.2 28.9 35.5 43.3 52.2 ZR250KCE 10.9 10.9 11.0 11.1 11.2 11.4
ZR310KCE 22.3 28.3 35.2 43.3 52.8 63.7 ZR310KCE 13.3 13.5 13.6 13.7 13.9 14.1
ZR380KCE 29.2 36.6 45.3 55.4 67.0 80.5 ZR380KCE 16.3 16.6 16.8 17.1 17.3 17.6

Conditions: Suction Superheat 10K / Subcooling 0K

** Single Phase only 

Preliminary data

Condensing Temperature +50° C
R407C Cooling Capacity (kW) R407C Power Input (kW)
Evaporating Temperature (°C) Evaporating Temperature (°C)
Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15
ZR24KRE 2.6 3.3 4.1 5.0 6.1 7.3 ZR24KRE 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7
ZR28KRE 3.0 3.8 4.8 5.9 7.2 8.6 ZR28KRE 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
ZR36KRE 4.0 5.0 6.2 7.6 9.2 11.0 ZR36KRE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
ZR42KRE 4.6 5.9 7.3 8.9 10.8 12.8 ZR42KRE 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8
ZR48KRE 5.4 6.8 8.4 10.3 12.5 14.9 ZR48KRE 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1
ZR61KRE 7.1 8.8 10.8 13.0 15.6 18.7 ZR61KRE 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1
ZR69KRE** 7.8 9.6 11.8 14.3 17.3 20.6 ZR69KRE** 4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.1
ZR72KRE 8.0 10.1 12.5 15.4 18.6 22.2 ZR72KRE 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
ZR81KRE 8.2 10.6 13.3 16.6 20.3 24.6 ZR81KRE 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4
ZR92KRE 9.6 12.2 15.2 18.8 22.9 27.6 ZR92KRE 6.0 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2
ZR94KCE 10.3 13.4 16.8 20.6 24.9 29.7 ZR94KCE 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2
ZR108KCE 12.2 15.3 18.9 23.0 27.9 33.4 ZR108KCE 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9
ZR125KCE 14.0 17.7 22.0 27.0 32.6 39.1 ZR125KCE 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1
ZR144KCE 20.1 25.2 30.9 37.4 44.8 ZR144KCE 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2
ZR160KCE 15.9 20.8 26.7 33.4 41.3 50.3 ZR160KCE 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4
ZR190KCE 19.8 25.5 31.9 39.3 47.7 57.3 ZR190KCE 12.2 12.3 12.3 12.3 12.4 12.5
ZR250KCE 27.5 34.5 42.7 52.2 63.2 75.8 ZR250KCE 15.9 16.0 16.1 16.3 16.4 16.6
ZR310KCE 33.5 42.4 52.8 65.0 79.1 95.4 ZR310KCE 20.0 20.0 20.0 20.2 20.4 20.6
ZR380KCE 40.1 51.8 64.9 80.1 97.6 118.0 ZR380KCE 23.9 24.1 24.3 24.4 24.6 24.9

Conditions: Suction Superheat 10K / Subcooling 0K 

ZR*KRE Tandem* Model Overview

Model Tandem Assembly Cooling Capacity (kW)  
R407C R513A R134a
Even Tandem
ZRT 48 KRE 2 x ZR24 KRE 10.0 7.0 7.2
ZRT 56 KRE 2 x ZR28 KRE 11.8 8.4 8.3
ZRT 72 KRE 2 x ZR36 KRE 15.2 10.4 10.5
ZRT 84 KRE 2 x ZR42 KRE 17.7 12.4 12.1
ZRT 96 KRE 2 x ZR48KRE 20.6 13.8 13.2
ZRT 122 KRE 2 x ZR61KRE 26.0 18.0 17.5
ZRT 144 KRE 2 x ZR72KRE 30.7 21.2 21.0
ZRT 162 KRE 2 x ZR81KRE 33.1 23.2 23.6
ZRT 184 KRE 2 x ZR92KRE 37.5 27.0 26.7
ZRT 216 KRE 2 x ZR108KRE n/a 31.6 31.3
ZRT 250 KRE 2 x ZR125KRE n/a 36.8 36.5
ZRT 288 KRE 2 x ZR144KRE n/a 41.6 42.0
ZRT 320 KRE 2 x ZR160KRE n/a 45.8 45.4
ZRT 380 KRE 2 x ZR190KRE n/a 54.8 54.3

Conditions EN 12900: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K * Tandem Assemblies by System Manufacturers. Emerson can provide full technical support. Preliminary data

ZR*KCE Tandem Model Overview

Model Tandem Assembly Cooling Ca pacity (kW)  
R407C R134a
Even Tandem
ZRT 188 KCE 2 x ZR94KCE 41.2 26.9
ZRT 216 KCE 2 x ZR108KCE 46.0 31.3
ZRT 250 KCE 2 x ZR125KCE 54.0 36.5
ZRT 288 KCE 2 x ZR144KCE 61.8 42.0
ZRT 320 KCE 2 x ZR160KCE 66.8 45.4
ZRT 380 KCE 2 x ZR190KCE 78.6 54.4
ZRT 500 KCE* 2 x ZR250KCE 104.0 71.0
ZRT 620 KCE* 2 x ZR300KCE 130.0 84.4
ZRT 760 KCE* 2 x ZR380KCE 163.0 110.8
Uneven Tandem
ZRU 315 KCE* ZR125KCE + ZR190KCE 66.3 45.5
ZRU 350 KCE* ZR160KCE + ZR190KCE 72.7 49.9
ZRU 440 KCE* ZR190KCE + ZR250KCE 91.5 62.7
ZRU 500 KCE* ZR190KCE + ZR300KCE 99.8 69.4
ZRU 560 KCE* ZR250KCE + ZR300KCE 112.7 77.7
ZRU 690 KCE* ZR300KCE + ZR380KCE 140.6 97.6

Conditions EN 12900: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K * Tandem Assemblies by System Manufacturers. Emerson can provide full technical support.

  accumsan ut amet, Curabitur ut Praesent Aenean